موسسه حقوقی دادگران مهر پارس هخامنش

ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در امور مدنی - کیفری و ثبتی

نمونه سوالات شماره ۱

۱. حقوق کیفری به معنای و سیع کلمه مشتمل است بر :

 • الف ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ جرم شناسی ـ آیین دادرسی مدنی
 • ب ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ جرم یابی
 • ج ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ علم اجرای احکام کیفری ـ کیفرشناسی
 • د ـحقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ کیفر شناسی

۲. «....» یعنی علم چگونگی و نحوه اجرای ضمانتهای  کیفری .

 • الف ـ کیفر شناسی
 • ب ـآیین دادرسی مدنی
 • ج ـ پلیس علمی
 • د ـ جرم یابی

۴. در آیین دادرسی کیفری کدام یک از موضوعات زیر بحث می شود؟

 • الف ـ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها
 • ب ـ عناصر اختصاثی هر یک از جرایم به طور جداگانه
 • ج ـ جنبه های اجرایی مقررات کیفری
 • د ـ چگونگی اجرای مجازاتها و کیفرها

۵. در کیفر شناسی کدام یک از موضعات زیر مورد بحث قرار می گیرد؟

 • الف ـ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها
 • ب ـ عناصر اختصاثی هر یک از جرایم به طور جداگانه
 • ج ـ جنبه های اجرایی مقررات کیفری
 • د ـ چگونگی اجرای مجازاتها و کیفرها

 

۶. مسایلی از قبیل : چگونگی انجام تحقیقات ـ نحوه رسیدگی و صدور حکم مربوط به کدام گزینه است؟

 • الف ـ حقوق جزای عمومی
 • ب ـ حقوق جزای اختصاصی
 • ج ـ آیین دادرسی کیفری
 • د ـ قوانین مجازااتهای اسلامی

۷.  حقوق جزای عمومی از جه لحاظ به آیین دادرسی کیفری وابسته است؟

 • الف ـ از جهت تعریف عناصر جرم
 • ب ـ از جهت  رسیدگی به جرم و تشریفات آن
 • ج  ـ  از جهت تایین مجازات
 • د ـ تمام موارد صحیح است.

۸. کدام گزینه در زمینه ی ارتباط بین حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری صحیح است؟

 • الف ـ مو ضوع آیین دادرسی کیفری عبارت از تعقیب مجرمین و محاکمه ی آنان است.
 • ب ـ آیین دادرسی کیفری اعمال عینی حقوق جزا است.
 • ج ـ آیین دادرسی کیفری اعمال حقوق جزا در دعوای کیفری است.
 • د ـ هر سه مورد یاد شده

۹. کدام گزینه صحیح نیست؟

 •  الف ـ هر جا که بحث از جرم , مجازات و اقدامات تامینی یا مسؤولیت جزایی افراد حقیقی یا حقوقی مورد سوال قرار گیزد, حقوق جزا می تواند دحالت کند.
 • ب ـدر حقوق اداری فعالیتهای دستگاههای اداری دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
 • ج ـ کلاهبرداری توسط یک شرکت تجاری منوط به آن است که ماهیت یک شرکت تجاری است.
 • د ـ حقوق جزا با قوانین و مقررات کیفری صیانت و پاسداری از حرمت اصوا قانون اساسی را بر عهده دارد.

10. کدام علم به دنبال یافتن رد پای بزهکاران و پیدا کردن جرایم است؟

 • الف ـ جرم یابی
 • ب ـجرم شناسی
 • ج ـ پلیس علمی
 • د ـالف و ج

۱۱. کدام گزینه در تعریف جرم شناسی صحیح است؟

 • الف ـ شناسایی رد پای بزهکاران و پیدا کردن جرایم
 • ب ـ شناخت علتهای وقوع جرم ـ پیشگیری از جرایم و درمان اعمال مجرمانه
 • ج ـ  احراز و استقرار ئسؤولیت جزایی بر روی افراد.
 • د ـ سناخت جرم در مفهوم عام

۱۲. کدام گزینه صحیح نیست؟

 • الف ـ جرم شناسی علم مستقللی نیست و از داده های سایر علوم سود می برد.
 • ب ـ در زیست شناسی از فعالیتهای ژنتیکی در مجرمان و ارتباط بزهکاری با وراثت برای احراز علتهای جرم بحث می شود.
 • ج ـ در آمار با تعیین  شاخص  تکرار جرم  به نحوی علمی میتوان تکرار کنندگان جرم یا جنسیت و هوش آنها را در جداول آماری مشخص کرد
 • د ـ بررسی اثر انگشت مجرمان در حزه کار جرم شناسی هست.

۱۳. پل ارتباطی بین جرم شناسی و حقوق جزا چیست؟

 • الف ـ علم اخلاق
 • ب ـ سیاست کیفری
 • ج ـ جامعه شناسی کیفری
 • د ـ علوم اجتماعی

۱۴. مجموعه تدابیر و روشهایی که پیشگیزی از جرم می کنند و به درمان مجرمیت می پردازد.

 • الف ـ روانشناسی کیفری
 • ب ـ جامعه شناسی کیفری
 • ج ـ جرم شناسی
 • د ـ سیاست کیفری

۱۵ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟

 • الف ـ مهمترین وابستگی حقوق جزا به علوم انسانی علم اخلاق است.
 • ب ـ بسیاری از جرایم ریشه در تجاوز به اخلاق دارند.
 • ج ـ حقوق جزا را نباید ضمانت کننده اخلاق دانست.
 • د ـ اصول اخلاقی در تدوین قوانین اصلا جایی ندارند و قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی تدوین می شوند.

۱۶ . کدام گزینه از نتایج وابستگیهای حقوق جزای عمومی به دیگر رشته های حقوق و علوم اجتماعی و علوم انسانی نیست.

 • الف ـ با اتکا بر آمار میزان جرایم را در محدوده های مختلف بشناسیم.
 • ب ـ راه بازگشت دوباره مجرم را به جامعه مسدود کرد.
 • ج ـ ریشه های جرایم مختلف را بشناسیم.
 • د ـ با برنامه ریزی منظم مجازاتها و اقدمات تامینی را در جهت اهداف اصلاح کننده و پیشگیری کننده بکار ببریم.

 


نمونه سوالات شماره ۲

۱ . وابستگی حقوق جزا به حقوق اساسی عبارت است از اینکه :

 • الف ـ حقوق جزا صیانت و پاسداری از حرمت قانون اساسی را بر عهده دارد.
 • ب ـ اعمال مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی برای پاسداری از اصول قانون اساسی است.
 • ج ـ حقوق جزا عصاره ی حقوق اساسی مردم یک کشور را مطرح می کند.
 • د ـ گزینه های الف و ب صحیح است.

۲. حقوق جزا برای تعریف جرایم مامورین دولتی و یا جرایم مردم علیه مامورین دولتی نیازمند کدام یک از رشته های حقوقی است؟

 • الف ـ حقوق اساسی
 • ب ـ حقوق اداری
 • ج ـ حقوق مدنی
 • د ـ حقوق کار

۳. برای بررسی عناصر تشکیل دهنده ی جرم ورشکستگی به تقلب باید به کدام قانون مراجعه کرد؟

 • الف ـ قانون مدنی
 • ب ـ قانون جزا
 • ج ـ قانون تجارت
 • د ـ قانون کار

۴. تجاوز به مالکیت مانند جرم سرقت نیازمند تعریف مالکیت و وصف مال منقول است ، این تعریف مربوط به کدام یک از رشته های حقوقی می شود؟

 • الف ـ حقوق تجارت
 • ب ـ حقوق مدنی
 • ج ـ حقوق کیفری
 • د ـ حقوق ثبت

۵ ـ سیاست کیفری در عصر حاضر پلی ارتباطی بین دو رشته ی :

 • الف ـ حقوق جزا و جرم شناسی
 • ب ـ حقوق جزا و جامعه شناسی کیفری
 • ج ـ حقوق حزا و آیین دادرسی کیفری
 • د ـ حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

۶ ـ در  تفکیک سیاست کیفری از سیاست جنایی کدام گزینه صحیح است؟

 • الف ـ اولی خاص و در محدوده ی قوه قضاییه است و دومی عام و در محدوده ی دولت و کلیه ی سازمانهای دولتی است.
 • ب ـ اولی عام و در محدوده ی دولت است و دومی خاص و در محدوده ی قوه قضاییه است.
 • ج ـ محدوده هر دو یکسان است، ولی ، موضوع آنها تفوت دارد.
 • د ـ محدوده هر دو یکسان است، ولی ،  عوامل اجرایی آنها باهم تفاوت دارد.

۷. به مجموعه تدابیر و روش هایی که  پیشگیری از جرم  می کنند و به درمان مجرمیت می پردازد چه می گویند؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ جرم یابی
 • ج ـ سیاست کیفری
 • د ـ جامعه شناسی کیفری

۸.  فعالیت های ژنتیکی در مجرمان و ارتباط بزهکاری با وراثت برای احراز علتهای جرم مربوط به کدام یک از علوم است؟

 • الف ـعلم آمار
 • ب ـ زیست شناسی
 • ج ـ جرم یابی
 • د ـ روان شناسی کیفری

۹ ـ استفاده از مجموعه اطلاعات علوم پزشکی در جهت بهتر اجرا شدن قوانین جزایی ، مدنی و اجتماعی مربوط به کدام رشته است؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ علم آمار
 • ج ـ پزشکی قانونی
 • د ـ زیست شناسی

۱۰. برای احراز یک سند مجعول ( جعل شده ) چون نیاز به ةگاهی از تعریف صحیح اسناد می باشد ، باید کدام منبع مراجعه کرد؟

 • الف ـ حقوق مدنی
 • ب ـ حقوق تجارت
 • ج ـ حقوق اساسی
 • د ـ حقوق اداری

۱۱. علمی که به بررسی امضای ذیل اسناد ، به لحاظ صحت یا جعل آن می پردازد، چه نام دارد؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ پلیس علمی
 • ج ـ پزشکی قانونی
 • د ـ جزای اختصاصی

۱۲.کدام یک از رشته های زیر به شناخت علل و وقوع جرم و درمان آنها می پردازد؟

 • الف ـ کیفرشناسی
 • ب ـ علم اداره ی زندانها
 • ج ـ جرم شناسی
 • د ـ حقوق جزای اختصاصی
+ نوشته شده در  شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۰ساعت 18:20  توسط مهدی خرم دل  |